ВСИЧКИ СТАТИИ

Кредити за обучение

Кредити за обучение

1. Увод

Обща информация за заеми и кредити можете да откриете тук

Повечето програми за отпускане на кредити за обучение се разделят на две категории: кредити за студенти и за студенти-родители. В някои страни кредитите за студенти се отпускат от банките, а в други има специални институции (без стопанска цел) за тази цел.

Кредити за студенти

В България се предлагат кредити за обучение за студенти. През месец юли 2008 г. се прие Закон за кредитиране на студенти и докторанти.


Студентският кредит есъздаден, за да финансира следването и студентския живот на учащите. Той дава възможност за финансиране на обучението в продължение на няколко години, включвайки такси за обучение, разходи за живот, разходи, свързани с учебния процес, пътувания, наеми и др.

 

Някои от банките у нас предлагат кредити за покриване на текущи нужди и кредити за обучение в чужбина и по-конкретно:

 

            - студентски кредити, които са за заплащане на разходи по участие в програми за работен и културен обмен на студенти;

            - кредити за участие в обменни програми;

            - студентски кредити за:

                        · заплащане на такси за обучение (семестриални такси) в България;

                        ·заплащане на такси и други разходи за обучение (съгласно бюджет на учебното заведение) в чужбина;

                        ·покриване на текущи нужди и издръжка на студента.

 

Кредити за студенти-родители

Ако по време на следването си, студентът стане родител (при раждане или осиновяване на дете), той ще може да получава заем и за издръжка в размер на една минимална работна заплата месечно. Сумата ще се превежда от банките на всеки семестър. На практика това не е заем за издръжката на студентското семейство, а на детето. Лихвата е само два пункта над основния лихвен процент на БНБ. Ако студентът се сдобие с второ дете по време на следването си, е възможно да му бъде опростен целият кредит.Опростени са и всякакви скрити и явни такси, които обикновено банките включват при тегленето на заеми.

Ако студентът не е родител, той ще получава държавно гарантиран кредит само за погасяване на таксите си за обучение.

Изплащането на отпуснатите по време на следването кредити ще става за десет години и падежите ще започват година след първата възможна дата за дипломирането на студента.

            Държавната финансова подкрепа по кредитите на студентите и докторантите се осъществява в три форми.

            Първата е гарантиране от страна на държавата на кредитното задължение, включващо главницата и лихвата. Ако кредитополучателите не изпълнят задълженията си по договора за кредит, банките имат право да претендират изпълнение от държавата, но само след като представят доказателства, че са претендирали дължима сума първо от кредитополучателя, включително чрез способите на принудителното изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато държавата изпълни задължението на кредитополучателя, в нейна полза възниква правото да получи всичко, което е платила за неговата сметка, заедно със законна лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на заплащането на цялото или част от тяхното задължение към банките, са частни държавни вземания и се събират от Агенцията за държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.

            Вторатаформа на държавна подкрепа е заплащане на кредитното задължение или на част от него в определени от закона случаи. Освен при неизпълнение от страна на кредитополучателя, държавата заплаща кредитното задължение и при смърт или трайна неработоспособност от 70 или над 70% на кредитополучателя, както и при раждане на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичане на гратисния период. В тези случаи кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

            При определени условия държавата поема заплащане на част разходите и таксите, свързани с отпускането, обслужването и събирането на кредита, в размер, определен в типовия договор (трета форма). Правото на банките да получат това плащане възниква едва след прекратяване на договора за кредит с пълно изпълнение на задължението от студента или докторанта без да е активирана държавна гаранция.

            Средствата за държавна финансова подкрепа се осигуряват всяка година със закона за държавния бюджет.

Преимущества на кредитите за обучение

Кредитите за обучение имат следните преимущества:

- дава се възможност висшето образование да се разглежда като инвестиция;

- открива се възможност за всички млади хора да участват във висшето образование - условия за достъпно висше образование;

- осигурява се на студентите известна независимост от финансовите възможности на семейството;

- възможности за студентите и докторантите да концентрират своите усилия върху получаването на добро образование.

 

2. Кандидатстване за кредит за обучение

 

.           ● Кой може да кандидатства?

            Право да кандидатстват за получаване на кредит имат студенти и докторанти - български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Към момента на искането за сключване на договор за кредит те трябва да се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" или на образователна и научна степен "доктор" в държавно или частно висше училище или научна организация. Друго условие е да не са навършили 35 години.

           

            ● Кой не може да кандидатства?

            Не могат да кандидатстват за кредит студенти и докторанти, които са отстранени и или са прекъснали обучението си. Студентите не могат да кандидатстват за кредит и за учение в образователно-квалификационна степен, каквато вече са придобили.

 

  1. Къде може да се получи кредит за обучение?

           

            Кредитите на студентите и докторантите се отпускат, управляват и събират от банки, сключили договор с министъра на образованието и науката. Банките, подписали договор с министъра наобразованието и науката, се включват в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на Министерството. Към министъра на образованието е създаден Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите.

            Между МОН и банките се сключва типов договор, който определя:

            - правилата и необходимите документи за отпускане на кредита;

            - задължителните реквизити на договора;

            - ред за гарантиране на кредите;

            - ред за погасяване от държавата на задълженията на кредитополучателя;

            - размера на премията за добро управление;

            - отговорността на страните в случай на неизпълнение на договора.

            Висшите училища и научните организации подпомагат административно и информационно студентите и докторантите. Те издават необходимите документи, които удостоверят правото им да получат кредит по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

            На своята интернет страница висшите училища и научните организации обявяват:

            - изискванията за получаване на кредит;

            - списък с банките, които отпускат кредит;        

 

            ● Необходими документи изисквани от висшите училища и научните организации

            1. името, единния граждански номер и постоянния адрес на студента - за българските граждани, съответно данните от личната карта или паспорта и от удостоверението за пребиваване – за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

            2. специалността, образователно-квалификационната степен, за която се провежда

обучението, годината на обучение и срока за полагане на последния държавен изпит или за защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно за докторантите – научната специалност, годината на обучение и изтичането на срока на докторантурата;

            3. придобитите образователно-квалификационни степени, когато висшето училище и научната организация разполагат с информация за това;

            4. размера на годишната такса за обучение, сроковете за плащането й и банкова сметка, по която тя може да бъде платена.

 

            Студентите могат да подадат искане за отпускане на кредит с всяка банка, подписала типов договор. Необходимите документи при подписване на договор за кредит могат са посочени в Закон за кредитиране на студенти и докторанти

 

  1. Кредити за обучение за други държави

Кредити за обучение в други държави отпускат някои банки – например Първа инвестиционна банка.

 

Параметрите на кредитите за обучение в чужбина включват:

            • валута на кредита

            • начин на усвояване

            • срок на погасяване

            • обезпечение

            • лихвени условия

            • годишен процент на разходите

            • размер

            • начин на усвояване

            • такса за предварително проучване и разглеждане на документи

            • комисиона за управление

            • комисиона за предсрочно погасяване

            • комисиона за анфгажимент

            • застраховка “Имот”

            • застраховка “Живот”

            • дебитна карта

  1. Характеристики на кредитите за обучение

Характерното за кредитите за обучение е, че лихвата по тях се образува от Основния лихвен процент (ОЛП) на БНБ + максимална надбавка от 2%.
 

При отпускане на кредити студентите и докторантите ползват редица облекчения, като, например, това, че нямат нужда от обезпечение. Законът предвижда, че банките не могат да искат обезпечение нито от кредитополучателя, нито от трето лице. Всяка друга уговорка е недействителна.

Гратисният период, през който кредитополучателят не дължи плащане на главницата и лихвите, е равен на периода от сключване на договора за кредит до изтичане на 1 година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. Законът урежда и случаите на удължаване на гратисния период.

Кредитополучателите ще ползват и дълъг погасителен период. Те погасяват общия размер на студентския кредит чрез равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Налице е и възможност за предсрочно погасяване на кредитите без такси, комисионни и допълнителни лихви. Уговорката за заплащане на такса, комисионна или лихва в случаите на предсрочно погасяване на задължението е недействителна. Има възможност и за отсрочване на кредитното задължение.

Кредитното задължение може да бъде опростено по силата на закона в случаите на смърт на кредитополучателя, настъпване на трайна неработоспособност от 70 или над 70% за срок, по-дълъг от три години от датата на инвалидизиране, както и при раждане на второ или следващо дете в рамките на пет години от изтичане на гратисния период.

            Примерни параметри на кредити за обучение

            Параметри на кредита за покриване на текущи нужди:

            • валута на кредита

            • начин на усвояване

            • срок на погасяване

            • обезпечение

            • лихвени условия

            • годишен процент на разходите

            • размер

            • начин на усвояване

            • такса за предварително проучване и разглеждане на документи

            • комисиона за управление

            • комисиона за предсрочно погасяване

            • комисиона за ангажимент

 

Източник:http://www.dolceta.eu/bulgaria/

Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg