Обезпечен Ипотечен Заем от Кредит Тръст

kredittrust

Кредит с обезпечение от Кредит Тръст

Кредит Тръст е част от група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история. Основната дейност на компанията е предоставяне на кредити, както на физически, така и на юридически лица, в размер над 10 000 лева.

Условията при финансиране от страна на Кредит Тръст са гъвкави и изцяло съобразени с потребностите на клиента.

Основни категории клиенти, подходящи за финансиране от Кредит Тръст

 • Стартиращ или разрастващ се бизнес
 • Дружества, които нямат отчетени достатъчни приходи, за да получат банково финансиране – за оборотни средства, инвестиционни проекти и др.
 • Лица с лоша кредитна история в ЦКР
 • Лица с публични задължения
 • Лица, срещу които са образувани изпълнителни дела
 • Клиенти, на които е необходимо мостово финансиране до получаване на банков кредит
 • Лица, които имат нужда от осигуряване на бързо финансиране
 • Лица, които желаят да обединят и разсрочат изтеглени бързи кредити, с цел оптимизиране на плащанията и разходите за лихви

Основни параметри на предлаганите кредити

 • Размер на кредита – от 10 000 лева до 1 000 000 лева, с възможност за разглеждане на искане и за по-висока сума
 • Срок – до 60 месеца
 • Гратисен период – според потребностите на клиента и преценка на Кредит Тръст
 • Начин на погасяване – анюитетни вноски, равно вноски по главницата, еднократно погасяване на главницата на падеж, сезонни вноски и т.н. според паричните потоци
 • Лихвен процент – в диапазона 1,5-3,0% месечно, в зависимост от размера на кредита, кредитоспособността на клиента и предлаганото обезпечение
 • Обезпечение – основно недвижими имоти (жилищни, търговски, административни, производствени, УПИ, земеделска земя), като допълнително обезпечение може да бъде учреден залог върху движими вещи, вземания, търговско предприятие, дялове и акции и др. В зависимост от дяловете и акциите, по преценка биха могли да бъдат приети и като основно, единствено обезпечение


 Филтър с фирми за пари на заем

Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg