Застраховка на Имущество

Имущество

Пожар и природни бедствия

Предмет на застраховката са недвижимо имущество (дълготрайни материални активи,жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) на граждани и малки фирми. Тази застраховка може да бъде намерена на пазара и с наименование „Пожар и други опасности“.

Щети на имущество

Обект на застраховане могат да бъдат домашно, офис и търговско движимо имущество (собствено, наето или предоставено на отговорно пазене), което се съхранява на определен адрес, посочен в застрахователната полица. Покритите рискове по този вид застраховка включват: кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, счупване на стъкла и витрини и др. Обикновено тази застраховка се предлага при наличие на сключена застраховка „Пожар и природни бедствия“.

Индустриален пожар

Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни,находящи се на територията на Р. България. Имуществото може да бъде както собствено, така и наето или предоставено на отгвороно ползване от юридически лица.

Кражба, грабеж и вандализъм

Тази застраховка обикновено се предлага като допълнително покритие към застраховка "Пожар и природни бедствия" и/или застраховка "Щети на имущество". Предмет на застраховката е движимо имущество, застраховано по тези полици, като например благодорни метали, скъпоценни камъни, предмети с историческа и художествена стойност и др. Покрити рискове по тази застраховка включват кражба чрез взлом, въоръжен грабеж (само заедно с предходния риск); не се застраховат оръжие, беоприпаси, взривни или наркотични вещества, продукти на интелектуалната собственост.

Застраховка на електронна техника

Предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана на мястото на застраховката срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.

Строително-монтажни рискове (СМР)

Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

24инс