Предсрочно погасяване на ипотека

Причини за предсрочно погасяване на ипотечен кредит


По една или друга причина, може да се наложи да изплатите кредита си преди да е изтекъл договореният срок. Повечето ипотечни кредити, обаче, налагат плащането на наказателна такса за предсрочно погасяване.
Развод:
В случай на развод, когато нито съпругът, нито съпругата искат да запазят имота, ипотеката трябва да се изплати. Кредиторите са приоритетни кредитори и домът обикновено се продава,за да се изплати заема.

Смърт:
В случай на смърт на кредитополучателя, срочната застраховка или друга животозастрахователна полица ще изплати остатъка от дълга и имотът ще премине във
владение на роднини или на други лица, както е уредено в завещанието. Внимателно проверете какви изключения има – повечето полици не покриват смърт в резултат на злоупотреба с алкохол или наркотици.


Смяна на работното място – смяна на дома.В подобни случаи, имотът може да бъде отдаден под наем или продаден и заемът да се изплати.
Финансови затруднения: Причините за тях могат да бъдат многобройни: заболяване,безработица, загуба на собствен капитал, лошо управление на бюджета... Надявайте се, че продажбата на имота ще покрие оставащия дълг и ще изплати сумата на кредитора. В
противен случай, вие носите отговорност.
По-високи вноски!
Ако сте получили наследство или при други изключителни обстоятелства, вие ще бъдете в състояние да правите по-високи вноски и да намалите главницата по кредита.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/