Магазин за кредити | Заеми | Застраховки | телефон 0875 / 220980

Договор за ипотечен кредит – съдържание
За разлика от обикновения паричен заем при банковия кредит
възникват два вида задължения за получателя. Първото е главница, което е
предоставената му сума пари и съответно втората част е лихва. Това е така ,тъй като
банковите кредити като особен вид стока си имат цена и това е лихвата, която се договаря
между получателя на заема и търговската банка. Кредитор (заемател) по договор за банков
кредит може да бъде само българска банка или клон на чуждестранна банка, които сa
получили разрешение (лиценз)от БНБ. Договорът за банков кредит се сключва в писмена
форма в противен случай се счита за недействителен. Съществени елементи на договора за
банков кредит са:
l обект на договора е отпускането на определена сума пари
l паричната сума се отпуска за определен срок
l заемателят заплаща уговорената с банката сума
l банковият кредит е целеви заем: паричната сума се заема за да се използва по определен
начин, съгласно уговореното в договора.
По конкретно в договора за ипотечен кредит се посочват определени реквизити, присъщи за
договарянето на всеки вид кредит, които илюстрират горепосоченото съдържание. По
отношение на предмета и цената на договора по-важните от тях са:
• данни за кредитополучателя и солидарните длъжници съгласно удостоверение за
самоличност (лична карта);
• вид, цел и размер на кредита;
• годишен лихвен процент за периода на олихвяване с описание на лихвения процент,
лихвения план, лихвата при просрочие съгласно посочените в договора условия за усвояване,
обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по банков кредит, неразделна част от
договора;
• размера на различните такси и комисионни, които банката начислява – за всеки вид по
отделно;
• срок на ползване;
• срок на погасяване, съгласно двустранно подписания погасителен план;
• обезпечение в т.ч. ипотека – вид (договорна, законова), съгласно приложени документи;
• други условия ако има такива;
• приложения – документите, които се прилагат към договора:
l погасителен план;
l план за ускорено погасяване (в случай, че такъв е договорен);
l нотариален акт за учредяване на договорна ипотека/молба за вписване на законна ипотека;
l застрахователна полица – застраховка „Живот” застрахователна полица – имуществена
застраховка;
l предварителен договор за покупко – продажба на имот;
l удостоверение за тежести, издадено от съответната Служба по вписванията;
l решение на компетентните органи на управление на поръчителите и/или солидарните
длъжници – юридически лица за поемане на задължения по този договор, договорите за
учредяване на обезпечения и други ако е предвидено в правилата на съответната банка и
според целта на кредита.
Следващата основна част регламентира условия за усвояване, обслужване на кредита и
изпълнение на задълженията по банков кредит, където се изясняват правата и задълженията
на страните по основните клаузи на договора за ипотечен кредит.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged

Източник:http://www.dolceta.eu/bulgaria/

ednozapitvane

лизинг

контакти

още инфо Изберете населено място, кликнете с мишката, за да получите подробна информация. Можете да видите точното метоположение и да се свържите с най  - близкият до вас офис, като се свържете по телефона или използвате формата за контакт

цкр

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече

Помощник

В нашият магазин "Бързи пари" в главното меню в секция Магазин за Кредити можеш да намериш бързи кредити онлайн с месечни вноски,  без поръчители и с поръчители, както и с доказан и без доказан доход, заеми за всички без лихва и оскъпяване, кредит за автомобил, кредит срещу залог на автомобил, бизнес кредити, потребителски кредити, ипотечни кредити, кредитни карти и други.Виж повече