Въпроси и отговори

Често задавани въпроси относно кредитирането!

Как да разбера имам ли шанс да бъда одобрен?

Шансът да бъдеш одобрен ще е минимален ако:

Нямаш навършени години.

Не се осигуряваш и нямаш никакви  доходи.

Месечният ти доход е недостатъчен.

Имаш просрочени или необслужвани задължения.

Имаш лоша кредитна история.

 Кредитна институция ли сте?

Уеб Брокер, не е кредитна институция,  НЕ извършва дейност като кредитен посредник  или застрахователен брокер.

Кредитен консултант ли сте?

 

Уеб Брокер е онлайн консултант, който предоставя и информационни услуги за кредитни продукти, на различни банкови и небанкови институции.

Как работи информационният портал webbroker.bg?

След като пуснете вашето запитване в сайта WEBBROKER.BG, то се изпраща на кредитните консултанти и банките които биха прoявявили интерс, към вашето запитване за кредит с посочените от Вас параметри. По този начин Вие ще получите възможно най много предложения от различни институции за кредита, застраховката или услугата която търсите.

Колко трябва да заплатя при кандидатстване през сайта www.webbroker.bg?

Услугите на информационният портал www.WEBBROKER.BG , са абсолютно безплатни.

Защо след като кандидатствах нямам никакво известие, никой не се свързва с мен?

В рамките на няколко работни дни, ако никой не се свържи с Вас, навярно в момента няма търсене на пазара, интерес от страна на институциите, за запитване с вашите параметри.

Помощен речник

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 Заем-Кредит?

Предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва.

Кредитен рейтинг?

Кредитния рейтинг е измерителна единица, оценяваща кредитоспособността на определено физическо лице, предприятие, фирма, регион или държава.

Кредитна компания?

Кредитната компания е фирма занимаваща се с отпускане на кредити на физически лица, фирми и други организации и учреждения.

Комисионна?

Възнаграждение, което се заплаща на търговец или посредник при реализацията на сделка. Обикновено тя се определя като процент от сумата или стойността на сделката.

Кредитен риск?

Кредитен риск е рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем.

Кредитоспособност?

Способноста на клиента да погаси получения заем според договорените условия с кредитната компания, поради което е считан за надежден и сигурен кредитополучател.

Годишен лихвен процент?

Годишен лихвен процент или още ефективен лихвен процент е цената, която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума за период от 1 година.

Годишен процент на разходите?

Годишен процент на разходите е показател, изразяващ реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисионни от кредитодателя, представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година.

Главница?

Чистия размер на дълга по кредит, разрешен от банка или финансова институция, без сумата на дължимите лихви.

ГЛП?

Годишен лихвен процент или още ефективен лихвен процент е цената, която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума (капитал) за период от 1 година.

ГПР?

Годишен процент на разходите е показател, изразяващ реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисионни от кредитодателя, представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година.

Лихва?

Доходът, получаван от паричните средства, дадени в заем или заложени в банка.

Лихвен процент?

Процентът, с който банката или финансовата институция олихвява предоставените в заем средства

Лихва по кредит?

Възнаграждение, което клиентът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Обезпечение?

Всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по вземането да се събере от поръчителя, гаранта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

Погасителен план?

Включва датите и размера на всички вноски през периода на изплащане на един кредит, както и остатъка от главницата след всяко плащане.

Предсрочно погасяване?

Предсрочното погасяване е възможност клиентът да погаси с едно плащане цялото задължение по кредита си. Това води до намаляване на лихвата и на разходите по кредита, включени в стойността му, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва.

Падеж?

Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката или финансовата институция и нейния клиент.

Просрочен кредит?

Кредит, който не се погасява в срок и при забава на плащанията по главницата, дължимите суми се отнасят в просрочие, като се събират наказателни лихви съгласно законовата уредба.

Потребителски кредити?

Краткосрочни заеми, най-често разсрочени на равни месечни вноски, дължими на определена дата, през определен период от време.

Поръчител?

Лице, което поема отговорност да изплати определена сума, ако тя не бъде погасена от кредитополучателя.

Рефинанс?

Рефинансирането на кредит е възможност за намаляване на лихвения процент, промяна в срока на изплащане, увеличаване размера на изтеглената сума или обединяване на няколко потребителски кредита в един.

Такса усвояване?

Еднократна такса за отпускане на кредита, дължима при усвояването му.

Фиксиран лихвен процент?

Договорен твърд лихвен процент между банката или финансовата институция и клиента, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия по точно, непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита.